Panawagan para sa Mga Aplikante: 2 Tagapamahalang Editor para sa Kawíng Journal ng PSLLF

Panawagan para sa Mga Aplikante: 2 Tagapamahalang Editor para sa Kawíng Journal ng PSLLF

Mga minimum na kahingian:

1) Tapos ng programang masteral

2) Lifetime member ng o nakapag-annual membership sa PSLLF

3) Preferably, may karanasan sa pangangasiwa ng journal o kaya’y kaugnay na karanasan gaya ng gawain sa publishing house atbp.

Mga Gawain ng Tagapamahalang Editor:

1) Korespondensya sa mga rebyuwer

2) Korespondensya sa mga nagsumite ng saliksik/akda

3) Monitoring sa progreso ng rebisyon ng saliksik/akda (para sa bawat editor, humigit-kumulang 15 saliksik at/o akda kada isyu ng journal)

4) Pagtulong sa copy-editing

Mga kailangang isumite sa aplikasyon (ipadala sa psllf.org@gmail.com):

1) Curriculum Vitae

2) E-copy ng transcript of records (mula kolehiyo hanggang sa huling natapos na digri)

3) E-copy ng 2 nalathalang saliksik

Paunawa: Hinihikayat ang mga kwalipikadong aplikante na AGAD magsumite ng aplikasyon. Agad na dedesisyunan ang bawat aplikasyong matanggap, isang linggo pagkatapos ng pagsusumite nito. Ang pagtanggap ng aplikasyon ay magpapatuloy hanggang sa may mapiling aplikante.  Walang honorarium o anumang bayarin na matatanggap ang mapipiling aplikante dahil ang posisyong ito’y gawaing boluntir, gaya ng sa iba pang editor at konsultant ng Kawíng.  

Hinihikayat ang bawat aplikante na sipatin din ang webpage ng journal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s