Kawíng 1.2 (Disyembre 2017)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 1 Bilang 2 (Disyembre 2017)

PABALAT, LUPON NG EDITOR, AT MULA SA PUNONG EDITOR

Aurora E. Batnag

MGA ARTIKULO

Varayti ng Wika sa Lupaing Walang Lupa (Language Variety in The Land Without Dry Soil) [p.1-9] – Aurora E. Batnag

Guro, Paaralan, at Bayan: Makabayang Pagsusuri sa Kasalukuyang Kurikulum ng Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas (Teachers, Schools, and Communities: A Nationalist Analysis of the Current Curriculum in the Philippine Education System) [p.10-34] – David Michael M. San Juan 

Proseso ng Pagsasalin ng Talumpating Inagural ni Barack Obama (Process of Translating Barack Obama’s Inaugural Speech) [p.35-46] – Alvin Ringgo C. Reyes

Pagbubuo ng Panimulang Glosaryo ng Mga Salitang Pantabangan (Preparing a Preliminary Glossary of Pantabangan Words) [p.47-72] – Rommel V. Espejo

Mula Tula Hanggang Dula: Ang Panitikang Mapanghimagsik Sa Panitikang Pilipino (From Poetry to Play: Subversive Literature in the Philippines) [p.73-93] – Mark Joseph N. Rafal

 

AWIT

Ang Sagot ay Nasa Paglaban [p.94-96] – Joel Costa Malabanan

 

MGA TULA

Kahapon, Luntian [p.97-99] – Raquel E. Sison-Buban 

Siklo ng Pagbabanyuhay [p.100-101] – Ronnel V. Talusan

Tatlong Tulang Dagli [p.102-103]Jonathan Vergara Geronimo

PERSONAL NA SANAYSAY

Nang Umagang Hindi Kami Naging Jolly [p.104-110] – Dolores R. Taylan

MGA MAIKLING KWENTO

Binyagan  [p.111-120] – Ramilito B. Correa 

Awa [p.121-139] – Maria Lucille G. Roxas

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG