Kawíng (Refereed Journal ng PSLLF)

KAWÍNG       [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

PANAWAGAN para sa pagsusumite sa Tomo 4, Bilang 2 (Disyembre 2020) [Dedlayn: Setyembre 30, 2020] at Tomo 5, Bilang 1 (Hulyo 2021) [Dedlayn: Enero 30, 2021]

2020:

Tomo 4 Bilang 1 (Hulyo 2020) 

2019: 

Tomo 3 Bilang 2 (Disyembre 2019)

Tomo 3 Bilang 1 (Hulyo 2019)

2018:

Tomo 2 Bilang 2 (Disyembre 2018)

Tomo 2 Bilang 1 (Hulyo 2018)

2017:

Tomo 1 Bilang 2  (Disyembre 2017)

Tomo 1 Bilang 1 (Hulyo 2017)