Kawíng 2.1 (Hulyo 2018)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 2 Bilang 1 (Hulyo 2018)

PABALAT, LUPON NG EDITOR, AT MULA SA PUNONG EDITOR

Aurora E. Batnag

MGA ARTIKULO

Tunog at Anyo ng Wikang Filipino Ngayon

(Sound and Structure of Filipino Today)———————————————– 1-17

Aurora E. Batnag

Mula Tarima Tungong Paglaya: Ang Pakikisangkot ng Sining at Sining ng Pakikisangkot ni Ericson Acosta

(From Prison Bunk Bed to Freedom: The Commitment of Art and the Art of Commitment by Ericson Acosta) ————————————————————————– 18-42

Kevin P. Armingol

Persona, Personahe, at Panata: Pagpaparanas ng Karanasan at Pagsipat sa Debosyon sa Bisita ng Santissima Trinidad

(Person, Personage, and Commitment: Going Through the Experience and Analysis of Popular Devotion in a Holy Trinity Chapel) ————————————– 43-56

Mon Karlo L. Mangaran 

MAIKLING KWENTO

Ganoon Pa Rin —————————————————————————- 57-70

Maria Lucille G. Roxas

MGA TULA

Hindi Kandila Ang Pakikibaka —————————————————- 71-72

Marvin M. Lobos 

Oda sa Katipunan ———————————————————————– 73-74

David Michael M. San Juan

###

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG