Kawíng 2.2 (Disyembre 2018)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 2 Bilang 2 (Disyembre 2018)   

PABALAT, LUPON NG EDITOR, AT MULA SA PUNONG EDITOR

Aurora E. Batnag

MGA ARTIKULO

Pagsusuri sa Kabisaan ng Concoction, Chicken Manure, at Vermicast sa Paglago ng Pechay  (Analysis of The Efficacy of Concoction, Chicken Manure, and Vermicast On The Growth Yield Performance of Pechay/Brassica rapa)————————————————– 1-10

Reynold Barit Bartolome at Avelino Bartolome Fernandez, Jr.

Pagsalin, Pagsalok, Pagsala: Pagsusuri ng Piling ‘Muling-Awit’  o Awiting Isinalin sa Filipino (Translating, Scooping, Filtering: Analysis of Selected ‘Song-Remake’ or Translated Songs into Filipino) ————————————————————————————————- 11-27

Ramilito B. Correa

Ang Pagbabasa at Ang Kanyang Mambabasa: Ilang Pagninilay sa Mga Antas ng Komprehensyon (Reading and His Reader: Reflections on Levels of Comprehension) 

——————————————————————————————————————————-28-44

Raquel E. Sison-Buban

PERSONAL NA SANAYSAY

I Love Sale! ———————————————————————————————————– 45-53

Dolores R. Taylan

MAIKLING KWENTO

Mapagpalang Kamay —————————————————————————————— 54-60

Ronnel V. Talusan

TULA

Tanong ng Alitaptap ——————————————————————————————- 61-62

Joycel Vincent V. Dabalos

###

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG