Kawíng 3.1 (Hulyo 2019)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 3 Bilang 1 (Hulyo 2019)   

PABALAT, LUPON NG EDITOR, AT MULA SA PUNONG EDITOR

Aurora E. Batnag

MGA ARTIKULO

Mga Tala sa Pagsasalin ng Mga Tulang Politikal: Panulaan Bilang Elemento sa Pagbabagong Panlipunan (Translation Notes on Political Poems: Poetry as an Element of Social Transformation) [p. 1-20] John Kelvin R. Briones 

Paggamit ng Musikang Makabayan Bilang Lunsaran ng Sikolohiyang Pilipino sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan (Using Nationalistic Music as Springboard of Promoting Filipino Psychology in Teaching Language and Literature) [p. 21-30] – Joel Costa Malabanan

Eksplorasyon sa Nasyunalistang Kritika, Pag-unawa at Pagtuturo ng Dagli sa Kurikulum ng Filipino (Exploration on Nationalist Critique, Understanding and Teaching of Flash Fiction in the Filipino Curriculum) [p. 31-42] – Jonathan Vergara Geronimo at Ersela Macayan Carillo

MGA DAGLI

Tatlong Dagli (Balasing, Kamalig, at Sakate) [p. 43-46] – Michael Angelo V. Santos

MAIKLING KWENTO

Faculty Outing [p. 47-56] – Mark Anthony S. Salvador

DOKUMENTO

Pambansang Petisyon ng Mga Mamamayan ng Pilipinas, na Humihiling sa Tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Kongreso, at Senado na Suportahan at Pabilisin ang Pagsasabatas ng Panukalang Batas Bilang 223 na Inihain sa Ika-18 Kongreso [p. 57-59] – Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA)

TULA

Paano Bang Maging Makata [p.60-62] – Ramilito B. Correa

SALIN NG KABANATA NG NOBELA

Isang Daanang Walang Hangganan (Unang Kabanata) [p.63-77] – Mochtar Lubis (orihinal); Anthony Hearle Johns (salin sa English); Raquel E. Sison-Buban (salin sa Filipino)  

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG