Kawíng 3.2 (Disyembre 2019)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 3 Bilang 2 (Disyembre 2019)   

PABALAT, LUPON NG EDITOR, AT MULA SA PUNONG EDITOR

Aurora E. Batnag

MGA ARTIKULO

Politika ng Pagsulat, Pagsulat ng Politika: Kritikal na Pagsusuri sa Pagtalakay ng Batas Militar at Diktadura sa Mga Piling Teksbuk sa Araling Panlipunan sa Pilipinas (Politics of Writing, Writing Politics: Critical Analysis of Discussions on Martial Law and Dictatorship in Selected Social Studies Textbooks in the Philippines) [p.1-25] – David Michael M. San Juan

Pagsasalin sa Kontekstong Filipino: Mungkahing Asignaturang Filipino sa Kolehiyo na  Nakasalig sa Makamasa at Siyentipikong Oryentasyon Tungo sa Makabayang Edukasyon (Translation in Filipino Context: A Filipino Subject Proposal in College Based on People-Centered and Scientific Orientation Towards Nationalistic Education) [p.26-49] – Christo Rey S. Albason

Araling Pilipino Bilang General Education Subject ng  Bulacan State University: Panimulang Makabayang Pagsusuri (Philippine Studies as a General Education Subject in Bulacan State University: A Preliminary Nationalist Analysis) [p.50-69] – Israel DC. Saguinsin

TALUMPATI

Ukol sa Katayuan ng Wikang Filipino at Mga Wikang Pilipino sa Aspektong Polisiya at Badyet [p.70-76] – Rep. France L. Castro 

TULA

Nguya [p. 77-78] – Jose A. Del Rosario III 

PERSONAL NA SANAYSAY

Bagong Damit [p. 79-82] – Ferdinand Pisigan Jarin

MAIKLING KWENTO

Si Inay [p.83-92] – Dolores R. Taylan

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG