Kawíng 4.1 (Hulyo 2020)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 4 Bilang 1 (Hulyo 2020)   

PABALAT, PAMATNUGUTAN, LUPON NG MGA KONSULTANT, AT MULA SA PUNONG EDITOR

Aurora E. Batnag

MGA ARTIKULO

Estado ng Saliksik-Wika sa Rizal Technological University (RTU): Pagbuo ng Mungkahing Maka-F/Pilipinong Research Priority Areas (Language Research Status of Rizal Technological University: Framing the Research Priority Areas Towards Pro-Filipino Research) [p.1-37] Melvin O. Mortera at Ariel U. Bosque

Panimulang Pagsisiyasat sa mga Kahulugan ng Pasalubong sa Lipunang Pilipino (Preliminary Study on the Meanings of Pasalubong in the Filipino Society) [p.38-59]Romel A. Daya, Everlinda U. Aleta, Robelyn P. Cunanan, at Ariel B. Bognot

Pagsusuri sa Bisa ng Paggamit ng Iba’t ibang Dami ng Ekstrak ng Luya/Zingiber officinale Bilang Potensyal na Pestisidyo sa Anay/Coptotermes vastator (Analysis of Effectiveness of Using Ginger/Zingiber officinale Extract as Potential Pesticide Against Termites/Coptotermes vastator) [p.60-71] Reynold Barit Bartolome at Erika Jeigne R. Felipe

MGA TULA

Sa Panahon ng Sigwa (Apat na Tula: Sa Ulan, Akala, Sa Palad ng Bata, Sabi-Sabi) [p.72-75] John Carlo S. Gloria

Habang Hindi pa sa Atin Ang Lahat (Walong Tula: Oda sa Buwan, Oda sa Buwan (2), Saranggola, Nokturnal, Nokturnal (2), Oda sa Isang Linggo, Oda sa Kalan, at Oda sa Bookshelf) [p.76-86] Ma. Cristina Angela Guevarra

Kung Ang Wika ay Wika ng Pagkakaisa [p.87-91] Arlan Camba

Ngiti [p.92-94] Christopher E. Constantino

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG

This image has an empty alt attribute; its file name is kawing.png