Kawíng 4.2 (Disyembre 2020)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 4 Bilang 2 (Disyembre 2020)   

Paunawa: I-click ang pamagat ng artikulo/akda/salin o pangalan ng awtor/tagasalin upang awtomatikong ma-download nang isa-isa ang artikulo/akda/salin (gagana po ito nang walang problema, maliban kung hindi updated ang inyong browser at/o hindi pdf-able ang inyong gadget/phone/laptop; maaari rin po ninyong i-check ang Downloads folder ng inyong gadget/laptop/mobile phone pagkatapos mag-click dahil minsan po ay direktang doon napupunta at di awtomatikong nag-oopen kaya kailangang buksan mismo roon ang file). May opsyon din para idownload ang buong isyu (sa bandang dulo ng page na ito).

PABALAT, PAMATNUGUTAN, LUPON NG MGA KONSULTANT, AT MULA SA PUNONG EDITOR

[p.vii-ix] —– Aurora E. Batnag

~~~

MGA ARTIKULO

Panimulang Pagsipat sa Mga Modelong Tugon sa Krisis na Dulot ng COVID-19: Perspektibang Sosyalista sa Mass Testing at Nasyonalisasyon (Preliminary Analysis of Model Responses to the Crisis Brought by COVID-19: Socialist Perspective on Mass Testing and Nationalization)

[p. 1-41] —– David Michael M. San Juan

~~~

Panukalang Instrumento sa Pagtataya Hinggil sa Sitwasyon ng Wika sa Internet (Proposed Tool in Assessing Language Situation in the Internet)

[p. 42-74] —– Gerard P. Concepcion

~~~

SWOT Analysis ng Konseptwalisasyon ng Silabus sa Filipino ng Far Eastern University (SWOT Analysis of the Process of Conceptualizing the Filipino Syllabus of Far Eastern University)

[p. 75-93] —– Juanito N. Anot Jr.

~~~

REBYU

Dimas Ayaran: Paghingi ng Exkyus sa Husga ng Kasaysayan, Isang Rebyu

[p. 94-106] —– Abet Umil

~~~

MGA PAHAYAG SA LUNSAD-AKLAT

Obra at Buhay na Inalay sa Bayan

[p. 107-110] –—- Raquel E. Sison-Buban

~~~

Ang Kabuluhan ni Rizal sa Panahon ng Pandemya at Social Media

[p. 111-115] –—- Dolores R. Taylan

~~~

MGA TULA

Tatlong Tula (Kung Sakaling Hindi na Tayo Magkita Muli, Ang Pasaherong Salamander, at Kapalaran, Di Mo Man Hanapin)

[p. 116-119] —– E. San Juan, Jr.

~~~

Panghalip Panao

[p. 120-121] —– Adalric G. Cabal

~~~

Salabat

[p. 122-123] —– Eduard Aldrin Armand Perez-Bellen

~~~

MGA DAGLI

Uod

[p. 124-126] –—- Mark Anthony S. Salvador

~~~

Limang Dagli (Calle Burgos, Gestapo, Tingkal, Simba-Samba, Sagupa)

[p. 127-135] –—- Rene Boy Abiva

~~~

MAIKLING KWENTO

Sa Mga Mata ni Filipino

[p. 136-142] —– DJ Ellamil

~~~

PERSONAL NA SANAYSAY

Salamat Po

[p. 143-157] —– Janet Hope Tauro-Batuigas

~~~

DULA

Bullying Sebastian

[p. 158-170] —– Ez Khan

~~~

MGA SALING TULA

Elehiya para kay Sakhr

[p. 171-173] —– Al-Khansāʾ/Tumāḍir bint ʿAmr ibn al-Ḥarth ibn al-Sharīd al-Sulamīyah (orihinal); Geert Jan van Gelder (salin sa English); Alican Mendez Pandapatan (salin sa Filipino)

~~~

Dalawang Salin (Kung Tayo’y Mamamatay at Tulang Isinulat sa Tabi ng Puntod ng Kasamang Magsasaka sa Unang Anibersaryo ng Kaniyang Kamatayan)

[p. 174-177] —– Claude McKay (orihinal); Servando Magbanua (orihinal); Kevin Princepe Armingol  (salin sa Filipino)

~~~

SALING MAIKLING KWENTO

Ang Pinakamahusay na Pansabong sa Buong Mundo

[p. 178-190] —– Cristina Pantoja Hidalgo (orihinal); Chuckberry J. Pascual (salin sa Filipino)

~~~

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG

BALIK SA HOMEPAGE NG KAWÍNG 

This image has an empty alt attribute; its file name is kawing.png