Kawíng 5.1 (Hulyo 2021)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 5 Bilang 1 (Hulyo 2021)   

Paunawa: I-click ang pamagat ng artikulo/akda/salin o pangalan ng awtor/tagasalin upang awtomatikong ma-download nang isa-isa ang artikulo/akda/salin (gagana po ito nang walang problema, maliban kung hindi updated ang inyong browser at/o hindi pdf-able ang inyong gadget/phone/laptop; maaari rin po ninyong i-check ang Downloads folder ng inyong gadget/laptop/mobile phone pagkatapos mag-click dahil minsan po ay direktang doon napupunta at di awtomatikong nag-oopen kaya kailangang buksan mismo roon ang file). May opsyon din para idownload ang buong isyu (sa bandang dulo ng page na ito).

PABALAT, PAMATNUGUTAN, LUPON NG MGA KONSULTANT, AT MULA SA PUNONG EDITOR

[p.vii-ix] —– Aurora E. Batnag

~~~

MGA ARTIKULO

~~~

Pagpapalit ng R at D (Switching of R and D Sound in Filipino Language)

[p. 1-10] —– Aurora E. Batnag

~~~

Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal  Bilang Mga Post-kolonyal na Babasahin:  Isang Paglalarawan sa Umuusbong na Kultura ng  Pagtuturo at Pagkatuto sa Mga Piling Paaralan sa  Lungsod ng Marikina, Metro Manila  (Jose Rizal’s Noli Me Tangere and El Filibusterismo as Post-Colonial Reading Materials: Describing the Emerging Culture of Teaching and Learning in Selected Schools in Marikina City, Metro Manila)

[p. 11-54] —– Axle Christien Tugano

~~~

Pagsasaakto ng Bayan sa Akdang Protesta at Panlipunang Engkwentro sa Pakikibaka ng mga Bilanggong Politikal na Manunulat (Embodiment of Nation in Protest Literature and Social Encounters in the Struggle of Political Prisoner-Writers)

[p. 55-74] —– Jonathan Vergara Geronimo

~~~

Isang Panimulang Pag-aaral sa Pasalitang Diskurso ng Mga Di Katutubo at Katutubong Tagapagsalita ng Wikang Filipino sa Piling YouTube Videos ni Wil Dasovich (A Preliminary Study on Spoken Discourse of Filipino Native and Non-Native Speakers on Selected YouTube Videos of Wil Dasovich)

[p. 75-96] —– Ronel O. Laranjo

~~~

Si Rizal at Ang Kamalayang Pasyon (Rizal and Pasyon Consciousness)

[p. 97-114] —– U Z. Eliserio

~~~

MGA TULA

Awit Bilang Isa at Iba pang Pagkabalisa sa Mga Paglabag: Mga Tula

[p. 115-119] —– Pauline Mari Hernando

~~~

Dalawang Tula (Daluyong ng Panaghoy at Baby River)

[p. 120-122] —– Arthur David San Juan

~~~

Tatlong Tula (Ang Magsasakang Nais Maging Alay-ay, Sa Saliw ng Kalabit, at Elehiya ng Babaylan)

[p. 123-126] —– Jhio Jan Navarro

~~~

MGA DAGLI

Gratia Plena

[p.127-129] —– Alpine Christopher Patio Moldez

~~~

Dalawang Dagli (Sahig, Fireworks)

[p. 130-132] —– Jomar G. Adaya

~~~

MALIKHAING DI KATHA

Tailor’s Chalk

[p. 133-149] —– Jason Federigan Pozon

~~~

KWENTONG PAMBATA

Si Pipo, Ang Alanganing Alimango

[p. 150-155] —– Rowell D. Madula & Gerg Anrol R. Cahiles

MAIKLING KWENTO

Boris

[p. 156-166] —– Rene Boy Abiva

~~~

SALIN NG TULA

Ganga, Tawiran Pakabilang Buhay

[p. 167-168] —– Parul Khakhar (orihinal); Rita & Abhijit Kothari; at Salil Tripathi (mga salin sa Ingles); David Michael M. San Juan (salin sa Filipino)

~~~

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG

BALIK SA HOMEPAGE NG KAWÍNG