Kawíng 1.1 (Hulyo 2017)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 1 Bilang 1 (Hulyo 2017)   

PABALAT, LUPON NG EDITOR, AT MULA SA PUNONG EDITOR

Aurora E. Batnag

MGA ARTIKULO

Kontra-Modernidad: Pakikipagsapalaran sa Pagtuklas ng Sarili Nating Mapagpalayang Kabihasnan (Counter-Modernity: Quest Towards Discovering Our Emancipatory Culture) [p.1-25] – E. San Juan, Jr.

Meteor Garden Rewind: Pagsipat sa Fenomenon, Estilo, at Konteksto ng Saling Pantelebisyon (Meteor Garden Rewind: Analysis of Phemonenon, Style, and Context of Televisual Translation) [p.26-41] – Raquel E. Sison-Buban

Kasaysayan ng Anime, Ang Pagpasok Nito sa Pilipinas, at Ilang Tekstwal na Pagsusuri sa Proseso ng Dubbing Nito (Anime’s History, its Entry into the Philippines, and Preliminary Textual Analysis of its Dubbing Process) [p.42-60] –  Ramilito B. Correa

Pagbuo ng Makabuluhang Adyenda sa Pananaliksik sa Araling Pilipinas Para sa Siglo 21 at Lagpas Pa (Crafting a Meaningful Research Agenda for Philippine Studies in the 21st Century and Beyond) [p.61-84]David Michael M. San Juan 

Pagtuturo ng Filipino sa mga Banyaga Tungo sa Pagpapahalagang Pangkultura (Teaching Filipino to Foreigners Towards Cultural Appreciation) [p.85-93] – Dolores R. Taylan

PERSONAL NA SANAYSAY 

SALIN NG ISIP, BIGKAS NG BIBIG: Mga Karanasan ng Isang Interpreter [p.94-100] – Leticia C. Pagkalinawan

MGA TULA

BATA, BINARIL, BAKA PA MAGING TERORISTA PAGLAKI [p.101] – Mark Angeles

Ang Tatay ni Nanay [p.102-103] – Joel Costa Malabanan

TIGIL-PASADA [p.104-105] – Mark Anthony S. Salvador

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG