KAWÍNG Tomo 1 Bilang 1 (Hulyo 2017)

KAWÍNG Tomo 1 Bilang 1 (Hulyo 2017)

ISSN 2546-1079 (Online)     

ISSN 2546-1060 (Print)

 

PABALAT, LUPON NG EDITOR, AT  

MULA SA PUNONG EDITOR

Aurora E. Batnag

 

MGA ARTIKULO

Kontra-Modernidad: Pakikipagsapalaran sa Pagtuklas ng Sarili Nating Mapagpalayang Kabihasnan (Counter-Modernity: Quest Towards Discovering Our Emancipatory Culture)————————————————————————————————————- 1-25

E. San Juan, Jr.

 

Meteor Garden Rewind: Pagsipat sa Fenomenon, Estilo, at Konteksto ng Saling Pantelebisyon (Meteor Garden Rewind: Analysis of Phemonenon, Style, and Context of Televisual Translation)————————————————————————————- 26-41

Raquel E. Sison-Buban

 

 

Kasaysayan ng Anime, Ang Pagpasok Nito sa Pilipinas, at Ilang Tekstwal na Pagsusuri sa Proseso ng Dubbing Nito (Anime’s History, its Entry into the Philippines, and Preliminary Textual Analysis of its Dubbing Process)———————————————————- 42-60

Ramilito B. Correa

 

Pagbuo ng Makabuluhang Adyenda sa Pananaliksik sa Araling Pilipinas Para sa Siglo 21 at Lagpas Pa (Crafting a Meaningful Research Agenda for Philippine Studies in the 21st Century and Beyond)—————————————————————————————- 61-84

David Michael M. San Juan 

 

Pagtuturo ng Filipino sa mga Banyaga Tungo sa Pagpapahalagang Pangkultura

(Teaching Filipino to Foreigners Towards Cultural Appreciation)———————– 85-93

Dolores R. Taylan

 

PERSONAL NA SANAYSAY 

SALIN NG ISIP, BIGKAS NG BIBIG: Mga Karanasan ng Isang Interpreter——– 94-100

Leticia C. Pagkalinawan

 

MGA TULA

BATA, BINARIL, BAKA PA MAGING
TERORISTA PAGLAKI
————————————————————————101

Mark Angeles

 

Ang Tatay ni Nanay ——————————————————————102-103

Joel Costa Malabanan

 

TIGIL-PASADA ————————————————————————–104-105

Mark Anthony S. Salvador

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s