Gawad PSLLF sa Saliksik 2019 (Natatanging Tesis at Disertasyon)

PANAWAGAN SA PAGLAHOK SA GAWAD PSLLF SA SALIKSIK 2019 (NATATANGING TESIS AT DISERTASYON)
Mga Tuntunin
1. Ang Gawad PSLLF sa Saliksik ay timpalak na itinataguyod ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literatura upang parangalan ang pinakamahusay na tesis o disertasyon na nakasulat sa wikang Filipino.
2. Bukas ang timpalak sa lahat ng aktibong miyembro ng PSLLF, maliban sa mga opisyal ng Samahan at mga kaanak nila. Sinumang hindi pa miyembro ay kailangang magpamiyembro upang makalahok sa timpalak.
3. Ang lahok ay kailangang makapasa sa sumusunod na kraytirya:
a. Tapos nang tesis o disertasyon (panahong saklaw: 2016-2019)
b. Tungkol sa alinmang paksa
c. Nakasulat sa wikang Filipino
d. Naiharap na sa panel ng mga tagasuri
e. Tinanggap na ng kaguruan ng pamantasang pinagtapusan ng kalahok
4. Upang makasali, ipapadala ng kalahok sa pdf format ang kanyang isinagawang pag-aaral at magsusumite ng bukod na abstrak ng pag-aaral na hindi lalampas sa 350 salita. Banggitin sa abstrak ang layon, metodolohiya, at resulta o natuklasan sa pag-aaral. Hindi na kailangang isama sa abstrak ang mga talahanayan, tsart, at iba pang katulad.
5. Nasa ibaba ang mahahalagang petsa kaugnay ng timpalak:
a. Huling araw ng pagpapasa ng entri: Setyembre 15, 2019
b. Pagpili ng mga finalist: Set. 16-Okt. 13, 2019
c. Patalastas sa mga finalist: Okt. 15, 2019
d. Presentasyon ng 3 finalist: Okt. 23, 2019 (unang araw ng SURI, SALIKSIK, SANAY 3: Pambansang Kumperensiya at Seminar-Worksyap ng PSLLF). Sa araw na ito pipiliin ang magwawagi batay sa preliminaryong pagtataya sa nilalaman ng papel (50%) at husay ng presentasyon (50%).
6. Lahat ng kalahok ay tatanggap ng Katibayan ng Paglahok. Ang 3 finalist ay tatanggap ng Katibayan ng Kahusayan. Isa lamang ang magwawagi na tatanggap ng premyong salapi at Plake ng Pagpapahalaga, na sariling disenyo ng PSLLF.
7. Ang tatlong finalist ay makalalahok nang libre sa unang araw ng kumperensiya (Okt. 23).
8. Ipadala ang abstrak AT approval sheet sa tagapangulo ng timpalak na si Dr. Aurora E. Batnag, email address: au@batnag.org
9. I-FILL-OUT ANG FORM NA ITO para maging opisyal ang paglahok sa Gawad PSLLF: http://bit.ly/GawadPSLLF2019
10. Ipadala rin sa au@batnag.org ang katibayan ng pagiging kasapi ng PSLLF (gaya ng ID). Kung hindi pa miyembro, magmiyembro muna. Ang impormasyon hinggil sa pagmimiyembro sa PSLLF ay nasa http://bit.ly/PSLLFMembership2019
(Para sa iba pang detalye kaugnay ng Pambansang Kumperensya at Seminar-Worksyap 2019 na siyang kinapapalooban ng programa para sa Gawad PSLLF sa Saliksik, mangyaring idownload ang file na ito:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s