Ilang Planong Aktibidad ng PSLLF para sa 2021

  1. 1st Quarter (Pebrero hanggang Marso): Libreng Pangmadlang Webinar sa Pagsulat ng Saliksik/Artikulong Pang-Journal (serye ng mga e-lektura); Paglulunsad ng Issue 1-2021 ng Luntian Journal
  2. 2nd Quarter (Abril hanggang Hunyo): Libreng Worksyap/Fellowship para sa Saliksik (maglalabas ng call for participants kaugnay nito; borador ng saliksik ang minimum na kailangan); Ispesyal na Maikling Kurso sa Pagsasalin Level 2 (kasama ang Propesyunal na Asosasyon ng mga Tagapagtaguyod ng Salin/PATAS); Paglulunsad ng Issue 2-2021 ng Luntian Journal
  3. 3rd Quarter (Hulyo hanggang Setyembre): Libreng Panayaman sa Intelektwalisasyon at Linggwistika (serye ng mga e-lektura; kasama ang Tanggoil Wika at ilang Departamento ng Filipino ng mga unibersidad); Paglulunsad ng Tomo 5, Bilang 1 ng Kawing; Paglulunsad ng Issue 3-2021 ng Luntian Journal
  4. 4th Quarter (Oktubre hanggang Disyembre): Pambansang Webinar 2021 ng PSLLF (bandang Nobyembre); paglulunsad ng Tomo 5, Bilang 2 ng Kawing Journal; Paglulunsad ng Issue 4-2021 ng Luntian Journal
  5. Buong taon: muling paglulunsad at regular na paglalathala ng Pangatnig, opisyal na newsletter ng PSLLF (magkakaroon ng call for editorial staff application)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s