Kalimutow: Ang Mga Eko-panitikan at Ang Mga Likas na Pananaw sa Mundo ng Mga Manobo Ukol sa Kalikasan (Kawíng 5.2)

Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)

Kalimutow: Ang Mga Eko-panitikan at Ang Mga Likas na Pananaw sa Mundo ng Mga Manobo Ukol sa Kalikasan (Kalimutow/Pupil: The Manobo Eco-literatures and Their Worldviews on Nature)

[p. 83-99] —– Fe S. Bermiso

~~~

Balik sa buong isyu: Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)

~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s