Naroon Din Ang Pag-asa: Kontra-Pagmamapa ng Pag-asa sa Pasko ng Paggawa (Kawíng 5.2)

Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)

Naroon Din Ang Pag-asa: Kontra-Pagmamapa ng Pag-asa sa Pasko ng Paggawa (Hope is Also There: Counter-Mapping Hope in the Chistmas of Labor)

[p. 56-82] —– Kaloy M. Cunanan

~~~

Balik sa buong isyu: Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)

~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s