Kawíng 5.2 (Disyembre 2021)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)   

Paunawa: I-click ang pamagat ng artikulo/akda/salin o pangalan ng awtor/tagasalin upang awtomatikong ma-download nang isa-isa ang artikulo/akda/salin (gagana po ito nang walang problema, maliban kung hindi updated ang inyong browser at/o hindi pdf-able ang inyong gadget/phone/laptop; maaari rin po ninyong i-check ang Downloads folder ng inyong gadget/laptop/mobile phone pagkatapos mag-click dahil minsan po ay direktang doon napupunta at di awtomatikong nag-oopen kaya kailangang buksan mismo roon ang file). May opsyon din para idownload ang buong isyu (sa bandang dulo ng page na ito).

PABALAT, PAMATNUGUTAN, LUPON NG MGA KONSULTANT, AT MULA SA PUNONG EDITOR

[p. vii-viii] —– Aurora E. Batnag

~~~

MGA ARTIKULO

~~~

“Shoot them dead”: Ang Retorikang Marcosian sa Tugon ng Rehimeng Duterte sa Pandemya (“Shoot them dead”: Marcosian Rhetoric in the Duterte Regime’s Pandemic Response)

[p. 1-25] —– Melissa Louise M. Prieto

~~~

Si Indang Pacing Bilang Tekstong Kultural ng Isang Inang Kapampangan: Pagsusuri sa Piling Bidyo (Indang Pacing as Cultural Text of a Kapampangan Mother: Analysis of Selected Videos)

[p. 26-40] —– Oliver Z. Manarang

~~~

Parodiya ng Dahas sa Panahon ng “putang-inang idioto na corona”: Ang Kaso ng Pinahintulutang Pamumusong (Parody of Violence in the Time of “putang-inang idioto na corona”: The Case of Permitted Pamumusong)

[p. 41-55] —– Rogelio P. Panuelos Jr.

~~~

Naroon Din Ang Pag-asa: Kontra-Pagmamapa ng Pag-asa sa Pasko ng Paggawa (Hope is Also There: Counter-Mapping Hope in the Chistmas of Labor)

[p. 56-82] —– Kaloy M. Cunanan

~~~

Kalimutow: Ang Mga Eko-panitikan at Ang Mga Likas na Pananaw sa Mundo ng Mga Manobo Ukol sa Kalikasan (Kalimutow/Pupil: The Manobo Eco-literatures and Their Worldviews on Nature)

[p. 83-99] —– Fe S. Bermiso

~~~

MALIKHAING DI KATHA AT/O PERSONAL NA SANAYSAY

Wikang Filipino Ang Laman ng Maleta Ko

[p. 100-107] —– Gerard P. Concepcion

~~~

Kalag

[p. 108-114] —– Hannah A. Lecena

~~~

DAGLI

Kape at Pandesal

[p. 115-116] —– Jerecca D. Jazul

~~~

MGA TULA

Tatlong Larawang Binalaybay (Portrait ni Marikudo, Summer Landscape, at Kandinsky Dilaw)

[p. 117-119] —– John Iremil Teodoro

~~~

MGA SALIN NG TULA

Ang Aking Tula

[p. 120-122] —– Nikki Giovanni (orihinal); Kevin P. Armingol (salin sa Filipino)

~~~

Apat na Tulang Pambata (Ibigay Mo sa Akin ang Iyong Kamay, Gabi, Bilog Ang Lahat, at Ang Pinya)

[p. 123-125] —– Gabriela Mistral (orihinal); Ursula L. Leguin, Robert Schechter, at D.M. Pettinella (mga salin sa Ingles); Eugene Y. Evasco (salin sa Filipino)


~~~

BUONG ISYU: Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021) 

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG

BALIK SA HOMEPAGE NG KAWÍNG