Si Indang Pacing Bilang Tekstong Kultural ng Isang Inang Kapampangan: Pagsusuri sa Piling Bidyo (Kawíng 5.2)

Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)

Si Indang Pacing Bilang Tekstong Kultural ng Isang Inang Kapampangan: Pagsusuri sa Piling Bidyo (Indang Pacing as Cultural Text of a Kapampangan Mother: Analysis of Selected Videos)

[p. 26-40] —– Oliver Z. Manarang

~~~

Balik sa buong isyu: Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)

~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s