Pagtatampok sa Danas ng Kamuwangan sa Cinemalaya: Isang Panimulang Pagtatatangka sa Paglalarawan ng Filipino Coming-of-Age Cinema (Kawíng 6.1)

Kawíng Tomo 6 Bilang 1 (Hulyo 2022)

Pagtatampok sa Danas ng Kamuwangan sa Cinemalaya: Isang Panimulang Pagtatatangka sa Paglalarawan ng Filipino Coming-of-Age Cinema (Featuring the Experience of Understanding in Cinemalaya: A Preliminary Attempt to Define the Filipino Coming-of-Age Cinema)

[p. 89-106] —– Christopher Bryan A. Concha

~~~

Balik sa buong isyu: Kawíng Tomo 6 Bilang 1 (Hulyo 2022)

~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s