Kawíng 6.1 (Hulyo 2022)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 6 Bilang 1 (Hulyo 2022)   

Paunawa: I-click ang pamagat ng artikulo/akda/salin o pangalan ng awtor/tagasalin upang awtomatikong ma-download nang isa-isa ang artikulo/akda/salin (gagana po ito nang walang problema, maliban kung hindi updated ang inyong browser at/o hindi pdf-able ang inyong gadget/phone/laptop; maaari rin po ninyong i-check ang Downloads folder ng inyong gadget/laptop/mobile phone pagkatapos mag-click dahil minsan po ay direktang doon napupunta at di awtomatikong nag-oopen kaya kailangang buksan mismo roon ang file). May opsyon din para idownload ang buong isyu (sa bandang dulo ng page na ito).

~~~

PABALAT AT MULA SA PUNONG EDITOR

[p. vii-viii] —– Aurora E. Batnag

~~~

MGA ARTIKULO

Gandang Pangkalawakan: Pagsisiyasat sa Mga Karanasan ng Mga Kontesera sa Kalakhang Maynila (Gandang Pangkalawakan: Examining the Experiences of Konteseras/Gay Pageant Contestants in Metro Manila)

[p. 1-26] —– Luna C. Salanio

~~~

Sertipikasyon ng mga Tagasalin sa Canada at Australia: Batayan ng Mungkahing Modelo para sa Pilipinas (Certification of Translators in Canada and Australia: Basis for a Proposed Model for the Philippines)

[p. 27-52] —– Ian Mark P. Nibalvos

~~~

Hanapin Ang Hiwaga:  Labintatlong Alegorikal na Interpretasyon sa Netflix Animated Series na Trese (Seek The Mystery: Thirteen Allegorical Interpretations in the Netflix Animated Series Trese)

[p. 53-88] —– Axle Christien J. Tugano at Joanna Frances Isabelle R. Sajor

~~~

Pagtatampok sa Danas ng Kamuwangan sa Cinemalaya: Isang Panimulang Pagtatatangka sa Paglalarawan ng Filipino Coming-of-Age Cinema (Featuring the Experience of Understanding in Cinemalaya: A Preliminary Attempt to Define the Filipino Coming-of-Age Cinema)

[p. 89-106] —– Christopher Bryan A. Concha

~~~

Mga Aral Mula sa Cuba at United Kingdom: Tungo sa Pagkakaroon ng Libreng Komprehensibong Serbisyong Pangkalusugan sa Pilipinas (Learning from Cuba and the United Kingdom: Towards Building a Universal National Health Services/NHS for the Philippines)

[p. 107-130] —– David Michael M. San Juan

~~~

MGA DAGLI

Krusada

[p. 131-134] —– Arnold M. Valledor

~~~

Tollgate

[p. 135-137] —– Joseph Ryann Jalagat

~~~

SALIN NG PANITIKANG EPISTOLARYO

Mga Liham sa Batang Makata (Unang Kabanata)

[p. 138-141] —– Rainer Maria Rilke (orihinal); Stephen Mitchell (salin sa Ingles); MJ Rafal (salin sa Filipino)

~~~

SALIN NG KWENTONG PAMBATA

Ang Pagsagip ng Mga Halimaw: Kwentong Pambata Para sa Mga Nakatatandang Mambabasa

[p. 142-149] —– Raymond G. Falgui (orihinal); Marlon L. Miguel (salin sa Filipino)

~~~

SALIN NG TULA

Sa Mga Susunod na Ipapanganak

[p. 150-153] —– Bertolt Brecht (orihinal); John Willett, Ralph Manheim, at Erich Fried (salin sa Ingles); Raquel E. Sison-Buban (salin sa Filipino)

~~~

BUONG ISYU: Kawíng Tomo 6 Bilang 1 (Hulyo 2022): 

~~~

ARKIBO NG LAHAT NG ISYU NG KAWÍNG

BALIK SA HOMEPAGE NG KAWÍNG