Hanapin Ang Hiwaga:  Labintatlong Alegorikal na Interpretasyon sa Netflix Animated Series na Trese (Kawíng 6.1)

Kawíng Tomo 6 Bilang 1 (Hulyo 2022)

Hanapin Ang Hiwaga:  Labintatlong Alegorikal na Interpretasyon sa Netflix Animated Series na Trese (Seek The Mystery: Thirteen Allegorical Interpretations in the Netflix Animated Series Trese)

[p. 53-88] —– Axle Christien J. Tugano at Joanna Frances Isabelle R. Sajor

~~~

Balik sa buong isyu: Kawíng Tomo 6 Bilang 1 (Hulyo 2022)

~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s