Sertipikasyon ng mga Tagasalin sa Canada at Australia: Batayan ng Mungkahing Modelo para sa Pilipinas (Kawíng 6.1)

Kawíng Tomo 6 Bilang 1 (Hulyo 2022)

Sertipikasyon ng mga Tagasalin sa Canada at Australia: Batayan ng Mungkahing Modelo para sa Pilipinas (Certification of Translators in Canada and Australia: Basis for a Proposed Model for the Philippines)

[p. 27-52] —– Ian Mark P. Nibalvos

~~~

Balik sa buong isyu: Kawíng Tomo 6 Bilang 1 (Hulyo 2022)

~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s