Form para sa Pagsusumite ng Artikulo, Akda, o Salin para sa Tomo 6 Bilang 2 (Isyung Pang-Disyembre 2022)

[Huling in-update noong 24 Agosto 2022]

PAUNAWA: Tiyakin po na bago magsumite ay 1) may GMAIL account po kayo (o kaya’y school/university email na GMAIL-administered); 2) nabasa na ang permanenteng PANAWAGAN para sa Mga Papel, Pananaliksik, Artikulo, Akdang Pampanitikan (Orihinal o Salin); at 3) naihanda na ang WALANG PANGALAN na manuskrito ng artikulo, akda, o salin AT sipi ng pormularyo batay sa opisyal na templates

FORM SA PAGSUSUMITE (AVAILABLE lamang po ito MULA Agosto 24-Setyembre 7, 2022) (i-click ang aplikable para ma-access ang form kapag sumapit na ang nakatakdang petsa)

Para sa ARTIKULO

Para sa AKDA

Para sa SALIN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s